Privacyverklaring

1 WERKINGSSFEER

Met deze privacyverklaring legt Geldmaat B.V. (hierna te noemen Geldmaat) uit op welke wijze Geldmaat met uw persoonsgegevens omgaat die zij ontvangt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle online en offline soorten persoonsgegevens die Geldmaat ontvangt van:

 • (potentiële) leveranciers, klanten, opdrachtnemers,
 • opdrachtgevers en andere relaties van Geldmaat;
 • bezoekers van de website van Geldmaat (http://www.geldmaat.nl/) of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam;
 • medewerkers van Geldmaat.
 • alle andere personen die contact hebben met Geldmaat.

2 DEFINITIES EN BEGINSELEN

Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Geldmaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') in acht.

Persoonsgegevens als bedoeld in de AVG zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De natuurlijke persoon wordt in de AVG aangeduid als betrokkene.

De omgang van persoonsgegevens wordt in de AVG aangeduid met 'verwerken'. Onder verwerken wordt eigenlijk alles verstaan wat je met persoonsgegevens kunt doen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden, ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen en vernietigen.

 • Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Geldmaat altijd de volgende beginselen in acht:
 • de gegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
 • de gegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
 • de gegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt (dataminimalisatie);
 • de gegevens worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
 • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
 • er wordt integer en vertrouwelijk met de gegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt Geldmaat ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is.

3 GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING

Geldmaat stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is Geldmaat verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. In de volgende gevallen verwerkt Geldmaat uw persoonsgegevens:

 • als u Geldmaat toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Geldmaat rust;
 • als de verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een ander natuurlijke persoon te beschermen;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Geldmaat is opgedragen;
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Geldmaat of van een derde, zoals verbetering dienstverlening en beveiliging tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Geldmaat of de derde.

4 WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Geldmaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om een relatie met u te kunnen aangaan, een relatie te onderhouden en opdrachten uit te voeren;
 • om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van Geldmaat;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek;
 • om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van Geldmaat vraagt;
 • om uw en onze belangen te beschermen;
 • voor werving en selectie doeleinden.

5 WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?

Geldmaat kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG:

Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:

 • contactgegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • gegevens zoals omschreven op een c.v. / gegevens over uw arbeidsverleden;

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website en e-mails:

contactgegevens;

 • informatie met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan Geldmaat worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden gedownload.

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:

 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals maar niet uitsluitend LinkedIn;
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

6 INSCHAKELING DERDEN

Geldmaat kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Geldmaat als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten.

Geldmaat blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Geldmaat sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. Geldmaat kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Geldmaat met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

7 RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen zijn gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Geldmaat of door een e-mail te sturen aan info@geldmaat.nl. Geldmaat is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Geldmaat zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Geldmaat u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Inzage en/of wijzigen gegevens

 • U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Geldmaat van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat Geldmaat verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt, dan zal Geldmaat dit rectificeren. Indien Geldmaat uw persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Geldmaat u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

 • Indien u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die Geldmaat van u verwerkt, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken.

Recht om gegevens over te dragen

 • U kunt de persoonsgegevens die Geldmaat van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden

 • Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Geldmaat, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens. U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Geldmaat zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Recht van bezwaar

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die Geldmaat baseert op de grondslagen 'gerechtvaardigd belang van Geldmaat of van een derde' en 'vervulling van een taak van algemeen belang'. Indien Geldmaat zich op deze grondslagen baseert maakt Geldmaat een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Geldmaat te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen / juridische procedure te starten

 • Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Geldmaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 BEVEILIGING

Geldmaat treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Geldmaat neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Geldmaat heeft onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Geldmaat (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • Geldmaat maakt gebruik van firewalls;
 • Geldmaat sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

9 BEWAARTERMIJNEN

Geldmaat bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Geldmaat bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Geldmaat heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen.

10 VRAGEN / OPMERKINGEN / KLACHTEN / VERMOEDEN VAN DATALEK

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Geldmaat, dan kunt u uiteraard contact met de afdeling Risk & Security opnemen. U kunt hiervoor mailen naar info@geldmaat.nl.

Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact met ons op te nemen.

11 WIJZIGINGEN

Geldmaat behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Geldmaat en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.